Siirry sisältöön

Yrityksen hyvinvointi

Yrityksen hyvinvointi perustuu toimivaan johtamiseen. Toimiva johtaminen heijastuu jokaiseen työprosessiin ja se näkyy myös yrityksen taloudessa. Johtaminen koostuu useiden eri asioiden hallitsemisesta, kuten esimerkiksi riskienhallinnasta, riittävästä ennakoinnista, yhteistyötaidoista ja ihmisten sekä itsensä johtamisesta. Yrittäjän on hyvä myös pystyä reagoimaan nopeastikin muuttuviin tilanteisiin riittävän nopeasti, kuten viimeisen kolmen vuoden aikana on nähty.

Seuraavissa osioissa on kerrottu, mitä yrityksen johtamiseen sisältyy ja minkälaisia asioita on hyvä ottaa huomioon eri tilanteissa. Johtamisen lisäksi sivuilla on käsitelty vihreää siirtymää, jossa kerrotaan esimerkiksi erilaisista maatilan energiantuotantojärjestelmistä, kuten aurinkopaneeleista ja biokaasulaitoksista. Yrityksen energiaomavaraisuus on ollut viime aikoina iso kilpailuetu, kun energianhinnat kohosivat. Vaihtelua energianhintoihin on tulossa myös jatkossa, kun maailmalla siirrytään yhä enemmän uusiutuvan energian käyttöön, pois fossiilisten energialähteiden käytöstä.

Osioihin on sisällytetty laajasti eri materiaaleja ja ohjeita, joista pääset syventymään aiheisiin tarkemmin. Mukana on myös tietyistä aiheista kertovia podcasteja, joita pystyt kuuntelemaan sujuvasti esimerkiksi työn teon lomassa.

Yrityksen johtaminen

Oletko enemmän asioiden vai ihmisten johtaja?

Yrityksen johtaminen koostuu niin tuotannon, talouden, asioiden kuin ihmisten johtamisesta. Tuotannon rattaat eivät pyöri ilman osaavaa henkilökuntaa, eivätkä ihmiset voi toimia ilman osaavaa henkilöstöjohtamista. Henkilöstöjohtaminen sisältää sekä lakisääteisiä, pakollisia työnantajasuorituksia että vapaaehtoisia, yrityskulttuuria luovia ja hyvää ilmapiiriä ylläpitäviä toimenpiteitä. Miten saat rekrytoitua ja pidettyä osaavan työvoiman yrityksessäsi? Miten järjestelet omaa työaikaasi ja kehität omaa osaamistasi?

Sitä mitä et mittaa, et voi yrityksessäsi parantaa tai kehittää. Kirjanpidolla on suora yhteys yrittäjän verotukseen, mutta kirjanpitoa voidaan pitää myös talouden johtamisen työkaluna. Mikäli teet alusta alkaen tiliöinnit riittävän monipuoliselle tilikartalle, saat suoraan seurattua taloutesi kulueriä. Siirtyessäsi sähköiseen kirjanpitoon voit myös laittaa kirjanpitosi maksuliikenteen edelle ja suunnitella budjettia, joka sähköisten laskujen avulla muodostuu kuin itsestään.

Monille tutuilla Lean-johtamisen työkaluilla voit miettiä niin yritystoimintasi kehittämistä, kuin myös työntekijöiden sekä yrittäjien hyvinvointia. Sinun tulee muuttaa vain kysymyksesi näkökulmaa tarkasteltavaan suuntaan. Parannustaulujen avulla voit miettiä missä meillä menee hyvin ja missä on kehitettävää, mutta samalla voit pohtia miksi-kysymyksien avulla toiminnan pullonkauloja. Lean johtamisesta voit lukea lisää lataamalla tiedoston: Lean työkalut osaksi hyvinvointia (pdf).

Muita linkkejä:

Jäikö joku pohdituttamaan henkilöstöjohtamisessa? Tutustu lisää aiheeseen alla olevista materiaaleista ja ota käyttöön yrityksellesi sopivat työkalut.

Jos sinulla on työntekijöitä tai suunnittelet ensimmäisen palkkaamista, lisätietoja saat Muutos-hankkeen Henkilöjohtamisen muistilistasta, jonka voit ladata itsellesi alta.

Kuva: Henkilöstöjohtamisen muistilista 2023 -esitys

Johtaminen on käsitteenä laaja ja se sisältää runsaasti eri osa-alueita. Jos haluat syventyä johtamiseen tarkemmin, lue johtamisen malleista Suomi.fi-sivulta ja johtamisesta ProAgrian sivuilta.

Yrityksen talousasioita pohtiessa on hyvä hyödyntää myös ulkopuolisia palveluita tulevaisuuden suunnitteluun. Voit lukea taloudesta ProAgrian sivuilta.

Maatilainvestointeihin on mahdollista saada investointitukia ja investoinnin suunnitteluun on mahdollista hyödyntää Neuvo-rahaa. Lue uuden ohjelmakauden investointituista, sekä Neuvorahan käytöstä tarkemmin esityksestä Uudistuneet investointituet CAP27 (pdf).

Kuva: Uudistuneet investointituet CAP27 -esitys

Rahoittajat ovat yrityksen toiminnassa tärkeässä roolissa. Lue OP-ryhmän ohjeistukset yrittäjän taloudenhallintaan.

Osana yrityksen arjen sekä taloudenjohtamista on ajantasainen kirjanpito. Sähköinen kirjanpito säästää yrittäjältä aikaa ja kustannuksia, kun laskutuslisät poistuvat ja mappien toimittaminen kirjanpitäjälle poistuu verkkolaskutuksen myötä. Sähköiseen kirjanpitoon voi ottaa käyttöön myös työnantajasuorituksien, oma-aloitteisten verojen sekä yksityistalouden siirtojen tekemisen kirjanpito-ohjelmassa. Yrittäjä näkee omalla käyttäjätunnuksellaan ajantasaisesti oman kirjanpitonsa ja tositteiden tarkastelu onnistuu kotoa käsin. Samalla voidaan tarkistaa nopeasti, onko kaikki yrityksen tositteet varmasti mukana/tallessa. Sähköinen kirjanpito nopeuttaa myös yrittäjän budjetointia, laskut tulevat näkyviin järjestelmään ja kirjanpitoa voidaan tehdä jopa maksuliikenteen edellä! Tutustu tarkemmin sähköiseen kirjanpitoon (PDF).

Työkalupakki_kaaviokuva_Yrityksen johtaminen

Yhteistyö sidosryhmien kanssa

Miksi yhteistyö on tärkeää?

Oletko koskaan pohtinut, miten monta eri toimijaa käy yrityksessäsi päivittäin, viikoittain tai vuosittain? Maaseudun yrittäjät käyttävät esimerkiksi tilitoimisto- ja neuvontapalveluita, tekevät yhteistyötä rahoittajaorganisaatioiden kanssa sekä myyvät tuotteensa tai palvelunsa tuottajaosuuskuntiin, kauppoihin tai Reko-renkaisiin.

Hyvät yhteistyötaidot sekä verkostot ovat suuressa arvossa myös yhteistyökumppaneiden näkökulmasta. Verkostoituneella yrittäjällä on laajempi taustatukihenkilöverkosto, eikä kaikki toiminta välttämättä ole yhden yhteistyökumppanin varassa. Tämän lisäksi maaseudun yrittäjät työllistävät välillisesti niin kuljetus- ja kaupan alan kuin elintarviketeollisuudenkin yrityksiä sekä muita maaseudun palveluntuottajia.

Yhteistyö eri organisaatioiden välillä on jatkuvaa, mutta korostuu yrityksien muutostilanteissa kuten sukupolvenvaihdosneuvotteluissa, investointisuunnitelmissa, tuotantosuunnan muutoksissa sekä tuotannon alasajoissa, unohtamatta kuitenkaan maatilan myyntitilanteita. Jotta maatilatoiminta voi jatkua, on saatava maksukykyyn suhteutettu rahoitusratkaisu, mahdolliset tuottajasopimukset sopimusmäärineen siirrettyä tilan jatkajalle ja investointitilanteissa on varmistettava riittävä eläinten saanti ja riittävä sopimusmäärä. Samalla on varmistettava eläinten jouheva kuljettaminen sekä eläinpääoman kierto.

Yhteistyökumppaneiden kanssa käytäviä palavereita eli kolmi- tai nelikantaneuvotteluja on järkevää pitää vähintään suurempia hankkeita suunnitellessa. Tässä tiivistetty ohjeistus, joita eri muutostilanteissa täytyy ottaa huomioon sidosryhmien kanssa:

Yhteistyön avulla saadaan sovittua yhteiset pelisäännöt sekä varmistettua kaikkia osapuolia hyödyttävä ratkaisu. Hyvällä yhteistyöllä varmistetaan toiminnan jatkuminen myös tulevaisuudessa ja saadaan kaikki osapuolet saman pöydän ääreen miettimään yrityksen sekä yrittäjän tulevaisuutta.

Tuottajaosuuskunnat

Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivat tuottajaosuuskuntien yhteystiedot:

Atria Tuottajat
Arla Pohjois-Suomi
Kuusamon Osuusmeijeri
Laaksojen Maitokunta
Osuuskunta Pohjolan Maito

Muita linkkejä:

Toiminnan muutokset maatilalla

Mietteissä uusi arki maatilallasi?

Yritystä pyörittäessä tulee jossain vaiheessa vastaan se päivä, jolloin oman yrittäjäuran toiminta on loppumassa. Silloin on mietittävä kannattavuuden, oman terveyden ja iän sekä työvoiman saatavuuden tai suurien investointitarpeiden vuoksi tuotantosuunnan vaihtamista tai tilan myymistä. Suuria investointitarpeita ovat esimerkiksi uusi navettainvestointi, koneinvestoinnit tai peltokaupat. Yrittäjä voi olla jo lähellä eläkeikää, eikä perheestä välttämättä löydy jatkajaa.

Elinkelpoista tilaa on mahdollista lähteä myymään eteenpäin erilaisten maatiloja välittävien myyjäorganisaatioiden kanssa. Tilan elinkelpoisuutta ylläpidetään myös erilaisten neuvojien kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

Miettiessä eri vaihtoehtoja, tulee pohtia myös rankempia aiheita, joita ovat tuotantosuunnan vaihtaminen tai jopa toiminnan alasajo. Mikäli toimintaa lähdetään ajamaan alas, on hyvä neuvotella myös rahoittajan kanssa mahdollisista realisoinneista ja niiden veroseuraamuksista. Lue lisää OP-ryhmän sivuilta yrityksen lopettamisesta.

Maatilayrityksissä myös yhteistyö tuottajaosuuskuntien kanssa on merkittävässä roolissa, sillä on suunniteltava, miten tuotantoa tai eläimiä vähennetään. On myös pohdittava osuuspääomamaksujen palauttamisen ajankohta. Oikeanlaisella verosuunnittelulla saadaan tasoitettua verotusta, kun omaisuuden realisointituloja voidaan jaksottaa sekä suunnitella mahdolliset yksityisotot toiminnan päättyessä.

Yrittäjällä on suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa prosessin lopputulokseen, mikäli yritystoiminnan ikävämpiä vaihtoehtoja lähdetään miettimään tarpeeksi ajoissa. Toimintaa on hyvä pysähtyä miettimään etukäteen myös siltä varalta, jos lumipalloefekti joskus lähtisi pyörimään ei-haluttuun suuntaan.

Linkkejä:

Maatalousyritystoiminnan alasajoon liittyy monia eri vaiheita niin tuotannon kuin talouden näkökulmasta. On huomioitava tilanteessa muodostuvat veroseuraamukset, mahdolliset myyntien jaksottamiset, velkojen poismaksu sekä huolehdittava omasta toimeentulosta toiminnan muuttumisen jälkeen.

 • Lue lisää aiheesta oheisesta prosessikaaviosta, johon on listattu toiminnat eri sidosryhmien kanssa: Tuotannon alasajo prosessina (tulostettava pdf).

  Kuva: Tuotannon alasajo prosessina
 • Mikäli suunnitelmissasi on myydä maatilasi eikä perheestä löydy sukupolvenvaihdoksen kautta jatkajaa, kuuntele Kärsämäellä tapahtuneesta tilakaupasta sekä myyjän että ostajan ajatuksia Tilan myynti ulkopuoliselle -podcastista.
 • Lue myös ProAgrian asiantuntijoiden ajatuksia yritystoiminnan alasajosta Muutos maaseudulla -hankkeen blogista.
 • Maatilan investointitukea voi saada rakennusten rakentamiseen tai laajentamiseen, rakennusten peruskorjaamiseen sekä koneiden että laitteiden hankintaan. Myös maatilan energiantuotannossa tarvittaviin rakentamisinvestointeihin, jos energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa.
 • Nuoren viljelijän aloitustuki on tarkoitettu maatilan sukupolven- ja omistajanvaihdoksissa alle 41-vuotiaille, jotka ottavat päävastuun tilanpidosta.
 • Ely-keskuksen sivulta löytyy tietoa muun muassa palveluista yrityksille ja yhteisöille, rahoituksista, avustuksista ja korvauksista sekä luvista ja ilmoituksista.
 • Verottajan ohjeet yritystoiminnan lopettamista varten pääset lukemaan Vero.fi-sivustolta.
 • Jos olet kiinnostunut myymään yrityksesi ulkopuoliselle, mitä silloin kannattaa ottaa huomioon? Lue aiheesta Suomi.fi-sivuilta.
 • ProAgria välittää maaseudun kiinteistöjä maatiloista peltomaahan. Jos etsit maatilaa tai peltoa, voit lukea lisätietoja Maaseutukiinteistön sivuilta.
 • Yritystä kehittäessä katseet on hyvä suunnata pitkälle tulevaisuuteen. Sitra julkaisee vuosittain tulevia megatrendejä, joita voi olla järkevää käydä läpi, jotta yritystoimintasi pysyy aallon harjalla myös jatkossa. Tutustu Sitran megatrendikortteihin.

Riskienhallinta yritysten arjessa

Mitä jos sinulle tapahtuisi jotain?

Oletko koskaan pohtinut yritystoimintasi riskejä? Yrittäjänä kohtaat arjessa monia riskejä ja riskien realisoituminen on aina realistinen, olemassa oleva vaihtoehto. Riskejä voidaan vähentää jakamalla riskiä vakuutusyhtiöiden kanssa. Riskejä vältetään oikeanlaisella työnsuunnittelulla ja kaluston oikea-aikaisella kunnossapidolla, mutta oletko muistanut ajatella henkilöriskejä? Osana riskienhallintaa tulee ottaa huomioon yrittäjä/yrittäjät, jotka ovat yrityksensä tärkein voimavara. Yrittäjän sairastuessa tai loukkaantuessa yritystoiminta voi hetkellisesti tai pysyvästi seisahtua, ja on mietittävä toiminnan jatkuvuutta. Erilaiset testamentit, edunvalvontavaltuutukset sekä avioehdot ovat osa arjen riskienhallintaa.

Arjen riskejä voidaan hallita tekemällä suunnitelmia. Näitä suunnitelmia ovat esimerkiksi jatkuvuus- ja pelastussuunnitelma, joissa pohditaan arjen mahdollisia riskejä sekä skenaroidaan etukäteen erilaisia vaihtoehtoja. Kun skenaariot on saatu paperille, voidaan riskien pienentämistä lähteä suunnittelemaan tarkemmin. Samalla voidaan perehdyttää henkilökuntaa toimimaan erilaisissa tilanteissa ja valmistella etukäteen eri roolituksia eri henkilöille. Katso LähiTapiolan sivuilta vinkit riskienhallintaan.

Muita linkkejä:

Yrityksen riskienhallinta koostuu monesta eri osatekijästä. On huomioitava niin taloudelliset, tuotannolliset kuin henkilöriskitkin ja niiden käsitteleminen yhtenä kokonaisuutena voi olla haastavaa. Yrittäjät kokoavat osana liiketoiminta- ja varautumissuunnitelmia yleisimpiä riskejä ylös, mutta onko osattu ajatella henkilöriskien näkökulmaa.

 • Lue oheisesta diasarjasta vinkit arkeesi ja pohdi asioita arjessasi! Riskienhallinta esitys (ladattava pdf)

  Kuva: Riskienhallinta prosessina
 • Osana henkilöriskien hallintaa ovat lakipalvelut, kuten testamenttien, edunvalvontavaltuutuksien ja avio- ja avoehtojen teettäminen lakipuolen asiantuntijan kanssa. Kuuntele asianajaja Jarmo Junturan ajatuksia maaseutuyrittäjien riskienhallinnasta ja toiminnan muutoksista lakimiehen näkökulmasta Muutos-podcastista.
 • Mikään ei ole pysyvää, paitsi muutokset ja osana muutoksia ovat johtamistaidot ja ennakointikyky korostuneet entisestään. Miten joku toinen saman alan yrittäjä menestyy samoilla resursseilla paremmin kuin toinen? Lue talousasiantuntija Tea Flankkilan ajatuksia Muutos maaseudulla -hankkeen blogista.
 • Lue Suomen Riskienhallintayhdistyksen sivuilta pk-yritysten riskienhallinnasta kattavasti.

Vihreä siirtymä

Kohti ilmastoystävällisempää yritystoimintaa

Maaseudun yrittäjät ovat merkittävässä roolissa, kun suunnitellaan ja toteutetaan ilmastonmuutoksen vastaisia toimenpiteitä. Sidosryhmien näkökulmasta ympäristöystävällinen hiiliviljely on nostanut päätään esimerkiksi tuottajaosuuskuntien maksamissa lisähinnoitteluissa. Mitä vihreä siirtymä oikein on, ja miten se näkyy maaseudun yrittäjien arjessa?

Vihreä siirtymä näyttäytyy maaseudun yrityksien arjessa lisääntyvinä tuulivoimaloina, peltojen viljelykiertona, biokaasulaitoksina sekä aurinkopaneelien määrän kasvuna. Kasvava metsä sitoo hiiltä, mutta samaan aikaan meidän tulee suojella luontoa. Myös uusi CAP27 ohjelma ohjaa maatalousyrittäjiä kohti kestävämpää viljelyä sekä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämistä.

 • Uuden ohjelmakauden muutoksia voi halutessaan simuloida esimerkiksi Neuvopalvelua hyödyntäen yhdessä ProAgrian asiantuntijoiden kanssa.

Myös tuotantopanosten optimointi on yhä enemmässä määrin noussut puheisiin myös viljelysuunnitelmia työstäessä. Lisäksi käynnissä oleva Venäjän hyökkäyssota on nostattanut kiinnostuksen uusiutuvaan energiaan. Suuri osa syksyn 2022 investointituista on ohjattu aurinkopaneeleihin sekä muuhun uusiutuvan energian tuotantoon.

 • Investoinnit aurinkosähköjärjestelmiin ovat nousseet energiakriisin aikana suureen suosioon maatiloilla. Tutustu aurinkosähkön tuottamiseen oheisesta esityksestä: Aurinkoenergiaa maatiloille (tulostettava pdf).
Kuva: Aurinkoenergiaa maatiloille

Muita linkkejä:

 • Biokaasulaitosinvestointi on suuri hanke maatilalle ja hankinnassa on otettava huomioon monia asioita. Oheisessa esityksessä maatilojen biokaasulaitoksia toimittavan yrityksen Demeca Oy:n kuvaus biokaasulaitoksen hankintaprosessista. Lataa Biokaasulaitokset hankinta-esitys: Biokaasulaitoksen hankinta (tulostettava pdf).
 • Oletko miettinyt, miten kehittäisit yrityksesi vihreää siirtymää tai miten toisit kestävyysajattelun kilpailueduksesi? Lue parhaat vinkit Lapin AMK:n helppolukuisesta oppaasta.
 • Katso video alkutuotuotannon biotalouden liiketoimintamalleihin Suomessa ja Euroopassa.
 • Branches-hankkeen julkaisut maa- ja metsätalouden bio- ja kiertotalouden innovaatioista eri puolilta Eurooppaa. Lataa tutkimustulokset tästä: Tutkimuksesta potkua biotalouteen – hyviä käytänteitä Euroopasta (tulostettava pdf).
 • BRANCHES innovaatioverkoston toimintaan voit osallistua mukaan Branchesin sivuilta.
 • Ympäristökioskin sivuilta löydät tietoa useista ympäristönhoidon toimenpiteistä. Sivustolla tutustutaan eri toimenpiteisiin ja annetaan vastauksia esimerkiksi maan kasvukunnon ja vesitalouden parantamiseksi sekä ravinteiden kierrätykseen ja turvemaiden viljelyyn liittyen. Lue lisää Kioskin sivuilta.
 • Tutustu uudistavaa periaatetta noudattavan Qvidjan luomutilan toimintaan, jonka toiminnassa otetaan huomioon niin ravinteiden kierrätys kuin hiilensidonta. Lataa Saija Rasin (Luke) esitys: Ilmastoviisasta ruoantuotantoa Qvidjan tilalla (tulostettava pdf).
 • Hiiliviljely on olennainen osa vihreää siirtymää. Hiiltä sitova viljelytapa on monessa tapauksessa myös taloudellisesti hyvin järkevää. Lue Valion sivuilta ohjeet hiiliviljelyyn.
 • Metsien jatkuva kasvatus puhututtaa paljon erityisesti metsien hiilensidontaan liittyen. Sopisiko jatkuva kasvatus sinun metsääsi? Lue lisää Metsään-lehden artikkelista.

Työterveyshuolto

Yrityksen hyvinvointiin kuuluu olennaisena osana myös toimiva työterveyshuolto. Oman terveyden säännöllinen seuranta ulkopuolisen silmin on etenkin yrittäjälle ensiarvoisen tärkeää. Työterveyshuolto on lakisääteinen, jos yrittäjä toimii työnantajana. Työnantajana on tällöin velvollinen noudattamaan työturvallisuuslakia. Jos kuitenkin toimitaan yksityisenä elinkeinon harjoittajana, on tällöin työterveyshuollon järjestäminen vapaaehtoista. Työterveyshuollon käyttäminen on kuitenkin todella suositeltavaa jokaiselle yrittäjälle!  

Työterveyshuollon tavoitteena on ylläpitää yrityksessä toimivien terveellisyyttä ja turvallisia työskentelytiloja sekä -olosuhteita. On kaikkien etu, että yrittäjä ja mahdolliset työntekijät ovat työkykyisiä ja jaksavat työssään. Pyrkimyksenä työterveyshuollolla on toimia ennaltaehkäisevästi ja edistää yrityksessä toimivien terveyttä. 

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon voi liittyä MYEL-vakuutettu viljelijä, metsätilallinen, kalastaja tai poronhoitaja. Työterveyshuoltopalvelun voi hankkia julkiselta tai nykyisin myös yksityiseltä palvelun tuottajalta. Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon kuuluvat muun muassa tilakäynnit 1–4 vuoden välein, joissa kartoitetaan tilan työskentelyolosuhteet ja terveystarkastukset, jotka tehdään noin 2-vuoden välein. Työterveyshuollon kautta on mahdollista päästä myös erilaisiin kuntoutuksiin. 

Yrittäjän on mahdollista saada Kelan korvausta työterveyshuollon kustannuksista. Työterveyshuollon kautta pääsee helposti myös sairauksien hoitoon. Oikea-aikainen sairausloma tai kuntoutus voivat nopeuttaa työkykyyn palautumista huomattavasti. Työterveyshuoltoon kuuluessa maatalousyrittäjän on mahdollista saada myös sijaisapua ja kuntoutusrahaa, jos oma terveys vaatii kuntoutusta.  

Myös osa-aikaisen maatalousyrittäjän on järkevää ostaa maatalousyrittäjien työterveyspalvelut, koska työnantajan järjestämä työterveyshuolto ei huomioi maatilan töistä aiheutuvia terveysriskejä. 

Muita linkkejä:

Yrittäjän kuntoutus

MYEL vakuutettujen työeläkekuntoutus

Elämässä kaikki ei aina mene kuin on suunnitellut, ja olennaisena osana yrittäjien riskienhallintaa on varautua erilaisiin tapaturmiin sekä ammattisairauksien tuomiin työnteon haasteisiin. Melan tarjoama työeläkekuntoutus MYEL-vakuutetuille on ensisijainen vaihtoehto ennen työkyvyttömyyseläkettä. Tämän vuoksi kannattaa ensin selvittää, voiko ammatillisen koulutuksen avulla jatkaa nykyisessä työssään vai onko pohdittava muita vaihtoehtoja.

Työeläkekuntoutuksella pyritään auttamaan maatalousyrittäjiä jatkamaan työssään sairauden aiheuttamista rajoitteista huolimatta. Kuntoutuksella pyritään tukemaan paluuta takaisin työhön pitkän sairasloman tai kuntoutustuen jälkeen. Kuntoutuksien tarkoituksena on ennaltaehkäistä työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista, ei sairauksien syntymistä. Kuntoutuksella pyritään auttamaan yrittäjää pärjäämään sairauden tai tapaturman jälkeen työelämässä. Kuntoutuksessa etsitään yhdessä eri vaihtoehtoja, kuinka työelämässä toimitaan rajoitteista huolimatta ja hankitaan tarvittavat välineet työntekoa varten esimerkiksi hengityssuojaimet.

Kuntoutuksen vaihtoehdot:

 • Työkokeilut
 • Työhönvalmennukset
 • Koulutukset
 • Elinkeinotuet

Työkokeilulla varmistetaan uuden työn soveltuvuus ja sillä voidaan varmistaa myös työtehtävien soveltuvuus entisessä työssä. Elinkeinotukea myönnetään avustuksena lähinnä kone- tai laitehankintoihin silloin, kun yrittäjä haluaa jatkaa nykyisessä työssään tai suunnittelee uutta yritystoimintaa sairastumisen jälkeen.

Kuntoutuksen saannin ehdot:

 • lääkäriltä saatu B-lausunto ja hakemus kuntoutukseen
 • sinulla on riittävästi työskentelystä saatuja ansioita – myös MYEL ja YEL vuosityöansiot tarkistetaan
 • olet edelleen työssä tai työskentelysi päättymisestä ei ole pitkä aika
 • sinulla on uhka joutua työkyvyttömyyseläkkeelle
 • ammatillista kuntoutusta voidaan pitää tarkoituksenmukaisena eli työkyvyttömyyden uhka on kuntoutuksen avulla todennäköisesti estettävissä tai siirrettävissä.

Lue lisää työeläkekuntoutuksesta ja katso tarkemmat hakuohjeet Melan sivuilta.

Voit saada myös tapaturman tai ammattitaudin vuoksi  kuntoutusta.

Mikäli yrittäjä ei pysty kuntoutuksen jälkeen palaamaan työelämään, on seuraavana vaihtoehtona vanhuus- tai työkyvyttömyyseläke. Sekä vanhuus- että työkyvyttömyyseläkettä voi saada joko täysimääräisesti tai osittain, riippuen yrittäjän iästä ja/tai työkunnosta. Voit lukea lisää eläketurvasta Melan eläketurva-sivulta.

YEL- vakuutettujen työeläkekuntoutus

Samoin kuin Myel-vakuutetuilla, myös Yel-vakuutettujen on mahdollista saada ammatillista kuntoutusta. Ammatillista kuntoutusta voi hakea, jos yrittäjän työkyky heikkenee ja alkaa haitata päivittäistä työskentelyä. Kuntoutuksen tavoitteena on löytää reitti, joka mahdollistaisi työelämässä pysymisen terveydellisistä haasteista huolimatta. Kuntoutuksen avulla yrittäjä voi esimerkiksi muokata omaa yritystoimintaansa terveydentilalleen sopivaksi, jotta yrittäjänä jatkaminen olisi edelleen mahdollista. Kuntoutuksen avulla on myös mahdollista kehittää uutta yritystoimintaa tai siirtyä työntekijäksi uudelle työnantajalle.

Kuntoutus on osa YEL-vakuutuksen turvaa, joka turvaa yrittäjää itseään, mutta myös hänen yritystoimintaansa. Ammatillinen kuntoutus on ensisijainen vaihtoehto ennen mahdollista työkyvyttömyyseläkettä.

Kuntoutussuunnitelma rakennetaan täysin yksilöllisesti yrittäjän tarpeiden ja terveyden mukaan. Kuntoutuksen vaihtoehdot:

 • Työkokeilut
 •  Työhönvalmennus
 •  Uudelleenkoulutus
 •  Elinkeinotuet
 •  Neuvonta ja ohjaus

Ammatillinen kuntoutus voi olla ratkaisu, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • B-lääkärinlausunto (max. 6 kk vanha)
 • Työkykysi heikentyminen rajoittaa työskentelyäsi ja sinulla on todennäköinen uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina.
 • Sinulla on ansioita yhteensä vähintään 39 157,84 € vuoden 2023 tasossa hakemustasi edeltäviltä viideltä vuodelta.
 • Sinulla on työeläkelain mukaan vakuutettuja työansioita hakemustasi edeltävän 36 kalenterikuukauden aikana. Alle 3-vuotiaan lapsenhoitoaika rinnastetaan työskentelyyn työansiota tarkasteltaessa.
 • Ammatillinen kuntoutuksesi on tarkoituksenmukaista ja sillä voidaan tukea terveydentilallesi sopivassa työssä jatkamista.
 • Ikäsi on alle alimman vanhuuseläkeiän.

Jos työkykysi heikentyminen johtuu tapaturmasta tai liikennevahingosta, hae ammatillista kuntoutusta tapaturmavakuutusyhtiöstäsi.

Lue lisää ammatillisesta kuntoutuksesta Elon, Ilmarisen ja Eläketurvakeskuksen sivustoilta.

Mikäli yrittäjä ei pysty kuntoutuksen jälkeen palaamaan työelämään, on seuraavana vaihtoehtona vanhuus- tai työkyvyttömyyseläke. Sekä vanhuus- että työkyvyttömyyseläkettä voi saada joko täysimääräisesti tai osittain, riippuen yrittäjän iästä ja/tai työkunnosta. Lue lisää eläkevaihtoehdoista Ilmarisen ja Elon sivustoilta. Lisäksi voit lukea lisää Elon sivustolta yrittäjän sosiaali- ja eläketurvasta.

Elinkeinotuki

Työkyvyn heiketessä voit saada elinkeinotukea, joka on avustusta lähinnä kone- tai laitehankitoihin silloin, kun haluat jatkaa nykyisessä työssäsi tai aloittaa uuden yritystoiminnan silloin.

Lisää voit lukea Melan sivuilta kuntoutuksesta ja elinkeinotuesta.

Kelan sivulla asiaa itse tuesta: Elinkeinotuki

Tukea voi saada yrityksen perustamis- tai muuttamiskustannuksiin, joita ovat muun muassa tarpeellisten työvälineiden, koneiden, laitteiden, kalusteiden, tarvikkeiden ja perusraaka-aineiden hankkimiskulut, toimitilojen kohtuullisesta kunnostuksesta aiheutuvat kulut, muista tarpeellisista hankinnoista aiheutuvat kulut.