Siirry sisältöön

Mielen hyvinvointi

Arjen hyvinvointi

Mitä on arjen hyvinvointi? 

Omaan hyvinvointiin voi jokainen itse vaikuttaa ja sen voi ajatella muodostuvan useasta osa-alueesta: perhesuhteet, taloudellinen turvallisuus, työ tai työttömyys, sosiaali- ja terveyspalvelut, yhteisöllisyys ja ystävät, terveys, mielen hyvinvointi, toimiva arki sekä henkilökohtainen vapaus ja arvot. Onnellisuus ja tyytyväisyys elämään pohjautuvat muun muassa persoonallisuuspiirteisiin. Persoonallisuustekijät, kuten arvot ja asenteet vaikuttavat siihen, mitä ihminen pitää elämässään tärkeänä, miten hän suhtautuu elämään ja millaiset valmiudet ovat selviytymiseen elämän haasteista. Itsensä toteuttaminen lisää hyvinvointia. Tutkimusten mukaan henkilökohtainen hyvinvointi lisääntyy iän mukana, mutta heikkenee keski-iän jälkeen. Tämä muutos on selitettävissä muutoksilla terveydentilassa, elintasossa ja perhesuhteissa. Perheen jäsenten välinen kanssakäyminen vaikuttaa voimakkaasti hyvinvointiin.  

Vaikka taloudellinen tilanne voi parantua, ei onnellisuus välttämättä parane. Tämä johtuu siitä, että ihmiset tottuvat parempaan elintasoon ja tämän jälkeen he haluavat enemmän ja parempia elinoloja. Omat vaikutusmahdollisuudet toimintaympäristöstä vaikuttavat yksilön kokemaan hyvinvointiin. Ihminen on itsensä paras asiantuntija. Hyvinvointiin vaikuttavat myös yksilön kokemat odotukset, halut, sopeutuminen ja arvot. Vaatii taitoja kohdentaa voimavarat oikeaan kohtaan. Ympäristön häiriötekijät kuten melu, saasteet, väkivalta, ympäristön roskaaminen ja väkivalta sekä julkisten palveluiden kuten päivittäistavarakauppa, pankki, posti, terveyskeskus, julkisten liikenteen saavutettavuus vaikuttavat hyvinvointiin. Häiriötekijät voivat aiheuttaa hyvinvoinnin heikkenemisen, vaikka puitteet mahdollistavat parempaa. Toisaalta ihminen voi kokea hyvinvoinnin parempana kuin olemassa olevat puitteet mahdollistavat.  

Haluaisitko lisätä arjen hyvinvointia vahvistavia tekijöitä elämääsi? Mieli ry on koonnut Mielenterveyden käden siitä, miten vaikutamme arkisilla valinnoilla mielenterveyteemme. Mielenterveyden käsi, Mieli ry  

Piispa Jukka Keskitalo pohtii podcastissa onnistumisen ja epäonnistumisen vaikutusta elämään: https://soundcloud.com/user-285967612/onnistumisesta-ja-epaonnistumisesta 

Maatalousyrittäjä Eija Seppälän ajatuksia työssä jaksamisesta ja hyvinvoinnista: https://soundcloud.com/user-285967612/muutos-hankkeeseen-osallistuneen-ajatuksia  

Lähteet:   

Raijas Anu: Arjen hyvinvointi ja mahdollisuudet sen mittaamiseen. Kuluttajatutkimuskeskus 2008  

Valtioneuvosto: https://valtioneuvosto.fi/-//1271139/palkittu-arjen-turvaa-kunnissa-malli-jalkautuu-pohjois-pohjanmaalle  

THL:n hyvinvoinnin mittaaminen Hyvinvoinnin mittaaminen – THL 

Tunteet

Ilman tunteita ihminen vain suorittaa elämäänsä. Ne kuuluvat ihmisyyteen ja ne ovat läsnä joka hetkessä. Tunteita on lukuisia ja niiden nimeäminen yksiselitteisesti on mahdotonta. Ne ovat selviytymistä varten ja ne luovat taustan kaikelle ihmisten väliselle vuorovaikutukselle, myös työyhteisöissä. Tunteilla on yleensä kohteet ja mielialoilla ei. Tunteet vaihtelevat, muuntuvat ja ilmenevät yksilöllisesti ja niitä voi olla hankala määritellä, vaikka voimaa ja merkitystä niillä onkin. Kukaan ei voi valita tunteitaan, mutta voi valita, millä tavoilla suhtautuu niihin ja miten käsittelee niitä.  Kaikki tunteet ovat hyödyllisiä: oikeissa tilanteissa ja oikein kohdattuna. Toisille niiden tunnistaminen on helppoa ja ilmaiseminen hallittua. Toisille taas tunnistaminen on vaikeaa ja ilmaiseminen hallitsematonta. Myös tunteiden erottaminen kehon tuntemuksista voi olla haastavaa. 

Esimerkkejä tunteiden lajittelusta: 

Tunteet ohjaavat ihmisen toimintaa ja ovat mukana kaikessa toiminnoissa. Ne ovat kuin ajatukset – ne tulevat ja menevät. Ne sekä kuluttavat että antavat energiaa. Tunteita voi kokea sekä myönteisinä että kielteisinä, mutta jokainen kokee ne yksilöllisesti. Sen vuoksi niitä ei voi varsinaisesti laittaa arvojärjestykseen. Ne eivät ole oikeita tai vääriä, ne ovat vain olemassa. Tunteita ei tarvitse perustella – ihminen vain tuntee niitä ja voi hyvin, mikäli pystyy ilmaisemaan ne.  

Tunnetaidot ovat taitoja, joiden avulla ihminen kykenee tunnistamaan, ymmärtämään sekä kohtaamaan ja käsittelemään tunteita.  

Tunteet vaikuttavat ihmisen suorituskykyyn:  

Jos haluat lukea lisää tunteista ja tunnetaidoista, materiaali löytyy Mieli ry:n sivuilta: https://mieli.fi/vahvista-mielenterveyttasi/tunteet-ja-tunnetaidot/

Ihmissuhteet ja vuorovaikutus

klk

Elämän ilo

klk

Stressi ja palautuminen

klk

Työhyvinvointi

klk

Kriisit ja riippuvuudet

klk

Muutokset elämässä

klk

Apua ja tukea elämän haasteisiin

klk