Siirry sisältöön

Tekstivastine: Podcast 23.8.2023

Arja Lappalainen: Hei! Kuuntelet Muutos-hankkeen eli muutoskyvykkyys hyvinvointia ja kestävyyttä maaseudun yritystoimintaan hankkeen podcastia. Hanketta toteuttaa Diakonia-ammattikorkeakoulu, ProAgria Oulu ja ODL Liikuntaklinikka ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kautta, Lähitapiola ja toteuttajat. Olen Arja Lappalainen, Muutos-hankkeen projektipäällikkö. 

Palkkatuki muuttui kesällä 2023. Nyt on mukana keskustelemassa asiasta Te-palveluiden asiantuntija Markku Lahti. Tervetuloa! 

Markku Lahti: Kiitos. 

Arja Lappalainen: Lähetäänpä viemään asiaa eteenpäin. Eli mitä tarkoittaa palkkatuki?  

Markku Lahti: Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu rahallinen harkinnanvarainen tuki, jonka työ- ja elinkeinotoimisto tai työllisyyden kuntakokeilukunta voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin. Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntämisessä on keskeistä työttömän työnhakijan palvelutarve. 

Palkkatuen avulla työnhakijalla on mahdollisuus saada sellaistakin työtä, johon hänen ammatillinen osaamisensa ei ihan riitä tai hänellä on tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. 

Tarkoituksena on siis tukea työttömän työnhakijan pääsyä työmarkkinoille ja auttaa työnantajaa löytämään itselleen sopiva työntekijä. Palkkatuki on aina normaali työsuhde tai oppisopimuskoulutus. Työsuhde voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen ja kokoaikainen tai osa-aikainen. Palkkatuetun työn tulee TE-toimiston arvion mukaan parantaa henkilön ammatillista osaamista ja mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Palkkatukea ei myönnetä vuorotteluvapaan sijaisuuteen. 

Arja Lappalainen: Kuka siihen on oikeutettu?  

Markku Lahti: Palkkatuki on mahdollista myöntää vain työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen työnhakijan palkkaamiseen. Työnhakija selvittää TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun asiantuntijan kanssa, voidaanko työllistämiseen myöntää palkkatukea. Mahdollisuus palkkatuettuun työhön kirjataan työllistymissuunnitelmaan. Palkkatukea voidaan myöntää, vaikka tuella työllistettävän ammatillisessa osaamisessa ei ole puutteita, kun tuella palkattava on täyttänyt 60 vuotta ja ollut yhtäjaksoisesti työtön vähintään 12 kuukautta välittömästi palkkatuen myöntämistä edeltäneiden 14 kuukauden aikana​. 

Arja Lappalainen: Miten palkkatukea haetaan? 

Markku Lahti: Palkkatukea haetaan ennen työsuhteen alkamista Työmarkkinatorilla sijaitsevan TE-palveluiden Oma asiointi -palvelun kautta. Asiointipalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. 

Arja Lappalainen: Mitä työnantajalta vaaditaan, jotta työntekijä voi saada palkkatukea? 

Markku Lahti: Palkkatukea voivat saada kaikki työnantajat, yritys, kunta tai kuntayhtymä, muu yhteisö kuten yhdistys, säätiö, rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta tai seurakunta lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Työsuhde ei saa alkaa ennen kuin tuen myöntämisestä on tehty päätös. Palkkatuen myöntäminen edellyttää, että 

 • palkkatuki ei vääristä kilpailua 
 • työnantaja sitoutuu maksamaan työehtosopimuksen mukaisen palkan, jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaisen ja kohtuullisen palkan kyseisestä työstä. 
 • työnantaja on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa 

Arja Lappalainen: Mistä työnantaja voi tietää, kuka on oikeutettu palkkatukeen ja kuka ei? 

Markku Lahti: Tässä tapauksessa työnhakija voi pyytää työnantajalle näytettävän todistuksen palkkatukimahdollisuudesta eli palkkatukikortin. Kortti on voimassa 3 kk kerrallaan. Kun työnhakijalla on palkkatukikortti se tarkoittaa, että TE-toimisto tai työllisyyden kuntakokeilu on tarkistanut mahdollisuuden myöntää hänen työllistämisekseen palkkatukea jos työnantajaa ja työsuhdetta koskevat edellytykset täyttyvät. Palkkatukea voidaan myös myöntää ilman palkkatukikorttia, mikäli henkilön palkkatukimahdollisuus on kirjattu työnhakusuunnitelmaan.  Henkilö voi halutessaan kertoa työnantajalle, että palkkaamiseen on mahdollista saada palkkatukea. 

Arja Lappalainen: Miten palkkatuen määrä on muuttunut edellisestä tuesta? 

Markku Lahti: Palkkatuen määrää korotetaan ja yhdenmukaistetaan. Ammatillisen osaamisen puutteiden perusteella myönnettävän palkkatuen määrä on jatkossa aina 50 prosenttia palkkakustannuksista. Ennen lakimuutosta tuen määrä on vaihdellut työllistettävän henkilön työttömyyden kestosta riippuen ollen joko 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista.  

 • Vamman tai sairauden perusteella myönnettävä palkkatuki nostetaan 50 prosentin tasolta 70 prosentin tasolle. 
 • Eräissä tilanteissa yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voi saada palkkatukea 100 prosenttia palkkauskustannuksista.  
 • Työnantajan maksettavaksi tulevia palkan sivukuluja tai lomarahaa ei voi jatkossa kattaa palkkatuella 

Arja Lappalainen: Saako kaikki palkkatukea? Jos ei, niin kuka ei voi saada? 

Markku Lahti: Palkkatukea ei voida myöntää, jos palkkatuella palkattavan henkilön palkka perustuu vain työn tulokseen eli palkka on esim. pelkkä myyntiprovisio ilman pohjapalkkaa. Palkkatukea ei voida myöskään myöntää työsuhteeseen, joka on alkanut ennen palkkatukipäätöksen myöntämistä, poikkeuksena tähän on uuden palkkatukijakson myöntäminen, kun tukijakso alkaa heti ennen kuin edellinen päättyy. Palkkatukea ei voi saada, jos tukeen perustuvaan työhön ottaminen aiheuttaisi palveluksessa olevien muiden työntekijöiden lomauttamisen tai irtisanomisen. Eli palkkatuki ei saa heikentää palveluksessa olevien henkilöiden asemaa. Palkkatuen saaminen ei ole myöskään mahdollista, jos organisaatio on elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja ja EU:n valtiontukien yleisessä ryhmäpoikkeus asetuksessa tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys tai sitä koskee Euroopan komission päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi tai sisämarkkinoille soveltumattomaksi. Palkkatukea ei makseta, jos ei noudata palkkatukipäätöksen ehtoja. Tuen myöntämisen jälkeen selviää, että tuen myöntämisen ehdot ei täyty tai palkkatukea on myönnetty virheellisesti liikaa tai perusteettomasti. 

Arja Lappalainen: Kuinka moneksi kuukaudeksi voi palkkatukea saada? 

Markku Lahti: Palkkatuki myönnetään viideksi tai kymmeneksi kuukaudeksi riippuen palkkatukea edeltävän työttömyyden kestosta. Jos henkilö on ollut alle vuoden työtön, palkkatukea voidaan myöntää viideksi kuukaudeksi aiemman kuuden kuukauden sijasta.   

 • Jos henkilö on ollut työtön vähintään 12 kuukautta edeltävän 14 kuukauden aikana, palkkatukea voidaan myöntää kymmeneksi kuukaudeksi aiemman 12 kuukauden sijasta.  
 • Jos palkkatuki myönnetään vamman tai sairauden perusteella, palkkatukea voidaan myöntää ensimmäisellä kerralla kymmeneksi kuukaudeksi ja myöhemmin jatkoa samaan työsuhteeseen enintään 24 kuukautta kerrallaan. 

Arja Lappalainen: Kerro Markku, miten palkkatuen suuruus lasketaan? 

Markku Lahti: Ammatillisen osaamisen puutteiden perusteella myönnettävän palkkatuen määrä on 50 prosenttia palkkakustannuksista. Vamman tai sairauden perusteella myönnettävä palkkatuki on 70 prosenttia palkkauskustannuksista. 

Tukikelpoisiin kustannuksiin ei lueta 

 • työnantajan sivukuluja 
 • lomarahaa 
 • työsuhde-etuja 
 • verottomia tai verollisia korvauksia 
 • lisä- tai ylityökorvauksia tai työaikapankin rahakorvausta 
 • sitä palkan osuutta, joka määräytyy tuella palkatun työn tuloksen perusteella tai perustuu työnantajan tulokseen 
 • palkkaa ajalta, jolloin työnantaja on oikeutettu sairaspäivärahaan tai eräisiin muihin etuuksiin 

Arja Lappalainen: Palkkatuki on muuttunut heinäkuun alussa tänä vuonna 2023, minkälaisia muutoksia siihen on tullut verrattuna aiempaan? 

Markku Lahti: Palkkatuen myöntämisen perusteena on pääsääntöisesti osaamisen puutteet. Alle vuoden työttömänä olleen työllistäminen edellyttää, että työttömyyden arvioidaan pitkittyvän ilman palkkatukea. 

Kun palkkatuki myönnetään ensimmäistä kertaa vamman tai sairauden perusteella, ei arvioida työntekijän tuottavuutta haettavassa työtehtävässä. Tuen jatko samassa työsuhteessa arvioidaan kuitenkin suhteessa työtehtävään, kuten nykyisin. 

Käyttöön tulee uusi 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki. Tuki myönnetään ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät vähintään 24 kuukautta viimeisten 28 kuukauden aikana työttömänä ollut 55 vuotta täyttänyt henkilö Tukea maksetaan 70 prosenttia tukikelpoisista palkkakustannuksista enintään 10 kuukauden ajalta. 

Työnantajaa koskevat palkkatuen myöntämisedellytykset muuttuvat siten, että palkkatuen myöntämiselle ei ole estettä, jos työnantaja on palkannut 12 edellisen kuukauden aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanomiensa työntekijöiden tilalle vastaavan määrän työntekijöitä. Työnantajalta ei siis vaadittaisi samojen henkilöiden, vaan saman työntekijämäärän työhönottoa.  

Aiemmin enimmäiskestoisen palkkatukijakson jälkeen henkilön on tullut olla työtön vähintään 10 kuukautta ennen kuin tämä voi työllistyä uudelleen palkkatuella.  

Uudistuksen voimaantulon jälkeen samasta henkilöstä palkkatuki voidaan myöntää uudelle työnantajalle välittömästi edellisen enimmäiskestoisen palkkatukijakson jälkeen, jos palkkatuen myöntämisen edellytykset edelleen täyttyvät.  

Palkkatukea ei kuitenkaan voi myöntää uudestaan samalle työnantajalle, jolle on myönnetty aiemmin palkkatukea saman henkilön palkkakustannuksiin ennen kuin edellisen palkkatukijakson päättymisestä on kulunut 3 vuotta. 

Poikkeuksista jäähysääntöön on säädetty erikseen seuraavissa tilanteissa: Palkkatuki alentuneesti työkykyisen palkkaamiseen, 60 vuotta täyttäneen pitkäaikaistyöttömän palkkatuki ja oppisopimus. Hyvinvointialueet voivat saada palkkatukea. Palkkatukea ei jatkossa enää myönnetä kotitalouksille.  

Tuen ehtojen yksinkertaistamisella ja maksatukseen liittyvillä muutoksilla pyritään tekemään palkkatuki työnantajan näkökulmasta houkuttelevaksi ja siten kasvattaa
palkkatuella työllistettyjen määrää.  

Arja Lappalainen: Kiitoksia oikein paljon, Markku! 

Markku Lahti: Kiitos!